Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger og databehandlingsansvarlig: Olivita AS
Firmanavn: Olivita AS
Kontaktadresse: Grønnegata 82, 9008 Tromsø
E-post: [antispam_email]post@olivita.no[/antispam_email]
Telefonnummer: 464 33 000

Organisasjonsnummer: 985 156 719

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift1.)

Prisendringer kan forekomme.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Løpende abonnement vil automatisk fornye seg ved hver levering i den frekvens og med det antall enheter av produkt kjøper har valgt.

Abonnement kan sies opp fortløpende. Oppsigelsen vil tre i kraft med øyeblikkelig virkning. Unntaket er når varer er sendt fra selger, normalt inntil 5 virkedager før kjøper skal motta neste levering. Kjøper forplikter derfor til å motta og betale for denne leveransen.

Oppsigelse av abonnement sendes enten til:

Selger sender ut e-post forespørsel 7 dager før neste forsendelse til kjøper. Kjøperen kan da endre, utsette eller pause sitt abonnement. Ønsker kjøper å selv ta initiativ til endring eller oppsigelse ta kontakt via e-post eller telefon.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Leveringstid er 10 virkedager. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angre- og returrett ved engangskjøp

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser2. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen og angrerettsskjema er mottatt.

2 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

10. Angre- og returrett ved abonnementskjøp

Ved bestilling av abonnement gjelder angreretten for den første leveransen som beskrevet i pkt. 9 foran. Da produktet er det samme gjelder ikke returretten for påfølgende forsendelser i abonnement. Velger kjøper likevel å returnere en av de neste forsendelsene vil kjøper med mindre annet er avtalt motta en faktura for returomkostninger. Forsendelser som returneres via postoppkrav eller med rekommandert sending vil ikke bli hentet. Oppsigelse av abonnement må foretas som beskrevet under pkt. 4.

11. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. punkt 12.

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Meldingen til selgeren bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

14. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på tilsvarende kr. 70 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.

16. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

17. Personopplysninger og personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser hos selger. Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av selger og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen, samt databehandling selger gjør på vegne av kjøper, basert på kjøpers instruksjoner.

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Behandling av personlige data er nødvendig for at selger skal kunne ivareta sine kontraktsforpliktelser og betjene kjøper. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon og bokføring.

Ved at kjøper gir sine personlige opplysninger, godtar kjøper den praksis og de vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om kjøper har innsigelser med hensyn til selgers behandling av personvern har kjøper også anledning å klage til Datatilsynet.

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når kjøper besøker www.olivita.no, er i kontakt med salg og support via e-post og e-post.

Hvor lagrer selger informasjon om kjøper – og hvor deler selger informasjonen om kjøper med andre?

Selgers e-handelsplattform er levert av WooCommerce og data lagres i deres skytjenester hos Amazon Cloud Services (AWS) sitt datasenter i Irland.

Selgers hjemmeside er WordPress. Bestilles abonnement via skjema vil kjøpers opplysninger lagres på selgers domene på WordPress.

Underleverandører

Selger benytter seg også av tjenester levert av 3. part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres:

Mailchimp

Mailchimp benyttes for e-postmarkedsføring eller utsendelse av nyhetsbrev. Navn og e-post kan deles med Mailchimp hvis kjøper melder seg på nyhetsbrevet vårt. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

Google Analytics

Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres. Hensikten med dette er blant annet for å skreddersy brukerdesign for kjøpers bruk av hjemmesiden.

24Seven Office

24Seven Office er selgers regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk navn/adresse/ordrer/faktura.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil kjøper kunne motta e-post og sms. F.eks. vil selger kunne sende kjøper e-post/sms relatert til ordrer kjøper har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt kjøpers kundekonto, tips om produktbruk ol. Dette er definert som berettiget interesse og vil ikke bes om samtykke til.

Innsyn og retting

Kjøper har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om kjøper. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til [antispam_email]post@olivita.com[/antispam_email]. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan kjøper kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra kjøpers systemer etter følgende automatiserte innstillinger:

  • Inaktive kontoer: 1 år
  • Ordrer som er satt på vent: 1 måned
  • Mislykkede ordrer: 1 måned
  • Fullførte ordrer: 1 år
  • Avsluttede abonnementer: Etter 1 år slettes personinformasjonen, men øvrig informasjon blir beholdt av bokføringsmessige krav.

Informasjon om bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på kjøpers datamaskin.

Selger bruker informasjonskapsler blant annet til å huske kjøpers innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av kjøpers markedsføring mot nye kunder.

Når kjøper besøker våre tjenester, setter selger både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når kjøper lukker nettleseren sin, mens varige kan ligge på kjøpers maskin i opptil ett år.

Om kjøper ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.

Følgende informasjonskapsler er i bruk i selgers tjenester

Bruk av selgers butikkløsninger

Selger benytter informasjonskapsler til blant annet å huske kjøper som kunde og huske innhold i kjøpers handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere.

Google Analytics

Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.

Google Adwords

Selgers benytter seg av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Facebook Pixel

Selger benytter seg av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

I henhold til norsk lov har kjøper automatisk samtykket i at selger lagrer informasjonskapsler på kjøpers datamaskin dersom kjøper tillater dette gjennom innstillingene i sin nettleser.

18. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

19. Endringer i disse vilkårene / avtalen

Ved særlige behov samt når Staten gjør endringer som påvirker våre betingelser og vilkår vil det bli gjort endringer i disse betingelser og vilkår. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer reviderte betingelser og vilkår.